Voorwaarden

Creative Commons

Iedereen die materiaal plaatst op WisBase geeft hiermee het materiaal vrij onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Met het uploaden van het materiaal verklaart de uploader dat hij of zij de rechten heeft om dit materiaal onder genoemde licentie vrij te geven. Tevens verklaart de uploader dat het materiaal geen auteursrechtelijk beschermde inhoud bevat.

Indien u materiaal op WisBase vindt waarop u rechten meent te hebben kunt u dit aan ons doorgeven door het materiaal aan te merken als materiaal waarop u auteursrecht heeft. Vermeld in elk geval uw e-mail adres en beschrijf kort waarop u uw claim baseert. Indien uw claim gegrond is, wordt het materiaal van WisBase verwijderd.

Toetsen

Alleen docenten hebben toegang tot de toetsen. Om docent te worden moet de school waarop de docent werkzaam is worden doorgegeven. Dit wordt door WisBase gecontroleerd voordat de toegang wordt verleend.

Downloaden van toetsen

Voor elke geplaatste en goedgekeurde toets krijgt de docent 180 dagen download toegang. Na 3 goedgekeurde toetsen, mag de docent zelf toetsen van collega's goedkeuren. Voor elke gereviseerde toets krijgt de docent 30 dagen download toegang.

NVvW lidmaatschap

Met het invullen van een NVvW lidnummer geeft u toestemming om uw lidmaatschap periodiek in de ledenadministratie van de NVvW te controleren. Indien uw lidmaatschap niet (meer) in de ledenadministratie vermeld staat, ontvangt u geen ledenbonus meer.

Controle van de gegevens vindt jaarlijks plaats in december.

NVvW ledenbonus

Voor leden van de NVvW worden de hierbovengenoemde dagen met de factor 2 vermenigvuldigd.

Opzeggen

Indien een deelnemer zijn/haar account wil verwijderen dan kan dat. Standaard is het zo dat bij het geplaatste materiaal de naam van de deelnemer blijft staan. Indien een deelnemer niet wil dat zijn/haar naam bij het geplaatste materiaal vermeld blijft, kan de naam veranderd worden in "anoniem".

Indien een gebruiker misbruik maakt van de website (op welke wijze dan ook), of materiaal plaatst dat niet vrij is van auteursrecht heeft WisBase het recht om gebruiker de toegang tot de site te ontzeggen. WisBase zal altijd vermelden waarom de toegang wordt ontzegd middels een e-mail aan het geregistreerde e-mailadres.

Virusbescherming

De gebruiker van WisBase is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke controle op virussen en andere problemen die het gebruik van de bestanden die van WisBase worden gedownload met zich mee kunnen brengen. Gebruik van het materiaal is altijd voor risico van de gebruiker. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren kan nooit op enigerleiwijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.